Skip to main content

AVIS LEGAL

Avís Legal

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, i de la Llei Orgànica 3/2028, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Clínica Curull SL, B43947837
Rambla Nova, 114 local. 43001 Tarragona
Telèfon: 977 241 380
email: info@clinicacurull.com
Delegat de protecció de dades: SRCL Consenur, S.L.U.
Contacte DPD: delegalopd@stericycle.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten els pacients amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sanitaris sol·licitats i la gestió administrativa i de facturació derivada d’aquests.

Les imatges obtingudes amb les càmeres de vídeo-vigilància seran únicament destinades a la finalitat de seguretat i vigilància de les instal·lacions.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, estableix l’obligació de conservació de les històries clíniques un mínim de cinc anys des de la data d’alta de l’últim procés assistencial. Aquesta norma ha de complementar-se amb el que estableix la normativa autonòmica que sigui aplicable. En cas d’existir normativa autonòmica que estableixi l’obligació de terminis superiors a cinc anys, es tindrà en compte el termini per a la conservació de les dades. Així mateix es conservaran durant el temps necessari per poder fer front a possibles reclamacions per responsabilitat civil.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d’una obligació legal fonamentada en els termes i condicions que consten en la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, a la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsic regulador de l’autonomia del pacient i drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica; així com les normatives autonòmiques que puguin resultar aplicables. L’oferta prospectiva o comercial de productes, serveis o descomptes està basada en el consentiment sol·licitat, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del servei prestat. L’enviament de recordatoris de cites o revisions periòdiques del pacient a través de qualsevol mitjà (telèfon / mail / SMS / apps de missatgeria) és necessari per a la satisfacció de l’interès legítim del responsable del tractament. Així mateix les seves dades personals podran ser utilitzades per a: enviament de felicitacions, publicació d’imatges en pàgina web, exposició d’imatges en congressos o cursos, exposició d’imatges en publicacions científiques i compartició d’imatges amb altres professionals com a cas d’estudi clínic, si prèviament ha prestat el seu consentiment, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la prestació dels serveis sanitari sol·licitat.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran a laboratoris de pròtesis per a la fabricació de productes sanitaris a mida, a gestores que ens realitzen els tràmits fiscals, a empreses de manteniment informàtic, a professionals autònoms que treballen a les nostres instal·lacions, a entitats asseguradores en cas de tenir concertades assegurances d’assistència mèdica per tal de facturar la despesa sanitària i administracions públiques per a compliment d’obligacions legals.

Clínica Curull SL contracta amb Align Technology, Inc. la fabricació d’aparells d’ortodòncia invisibles per als seus pacients, podent implicar transferències internacionals de dades a països fora de l’EEE, basant-se en aquests casos en Normes Corporatives Vinculants aprovades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades i la informació està disponible a:https://www.aligntech.es/en/Sub/Pages/privacy.aspx

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

El pacient té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin, o no. Els pacients tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van motivar la seva recollida. En determinades circumstàncies, els pacients podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem bloquejats per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els pacients podran oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

A més dels drets anteriors, el pacient també tindrà el dret de portabilitat, el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. El pacient disposa de la informació necessària en www.agpd.es

Podrà exercitar materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que li identifiqui, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@clinicacurull.com o per correu postal dirigint-se a Rambla Nova, 114 local. 43001 Tarragona.